Studieretningsprojektet i 3.g (SRP)
Studieretningsprojektet i 3.g er en eksamensopgave, der optræder på dit bevis som et A-niveau med en karakter.

SRP er et individuelt, skriftligt projekt, hvor du efter 6 ugers vejledningsperiode har 2 ugers undervisningsfri til at udfærdige projektet.

SRP udarbejdes i normalt 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som du har på A-niveau – eller har hævet til et A-niveau - med mulighed for inddragelse af
-      ét andet studieretningsfag på B-niveau, eller
-      ét valgfag/fællesfag på mindst B-niveau eller
-      dansk eller
-      historie

Generelle rammer og krav
- Projektets omfang er på ca. 15-20 sider (antal sider angives ikke i læreplan).
- Du må ikke ”genbruge” stof fra tidligere AT-projekter og andre store opgaver.
- Projektet stiller krav om beherskelse af ”formelle træk” – herunder kort resume på engelsk – et såkaldt ”Abstract” på  
ca.15-20 linier.
- Sørg for hurtigt at få afklaret med dine vejledere, om dit valg af område og foreløbige problemstilling er tilstrækkelig
kompleks og beskrevet i sekundærlitteratur som svarende til studieretningsprojektets krav.
- Vær forberedt til vejledningsmøderne.
- Du kan ikke forvente at få egne lærere som vejledere.
- Vejledere må vejlede i den undervisningsfrie periode uge 49-51, efter du har fået udleveret din opgaveformulering.
- I tilfælde af sygdom eller andre problemer i skriveperioden skal du omgående kontakte Lars eller WM for en aftale.

Link til UVM: Studieretningsprojekt STX: Læreplan og vejledning:

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Fagenes%20sider/Fag%20S-AA/Studieretningsprojektet%20-%20stx.aspx

Fra UVM: Læreplan for STX Studieretningsprojektet (juni 2010).

1. Formål
Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling.

2. Mål
Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne:
– demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder
– demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den  
faglige fordybelse
– beherske relevante faglige mål i de indgående fag
– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
– demonstrere evne til faglig formidling
– besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
– beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

3. Projektets rammer
3.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt.
3.2. Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og en faglig problemstilling, således at ét af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet. Skolen skal i den forbindelse sikre, at kombinationen af fag underbygger den faglige fordybelse i fagene og området.
3.3. Skolens leder kan dog, på baggrund af en begrundet ansøgning fra eleven, undtagelsesvist godkende, at studieretningsprojektet skrives alene på grundlag af ét af elevens studieretningsfag på A-niveau, eller at et tredje fag inddrages i studieretningsprojektet. Godkendelsen forudsætter, at alle fastsatte mål for studieretningsprojektet opfyldes, herunder at der inddrages flere faglige tilgange og metoder, og at målet om faglig fordybelse kan realiseres.
3.4. Hvis der i elevens studieretningsprojekt indgår et fag, der er blevet afsluttet før 3.g, skal skolens leder sikre, at eleven tilbydes faglig og metodisk vejledning i faget.
3.5. Et fag, der indgår i en elevs studieretningsprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har eller har haft faget.

4. Vejledning og opgaveformulering
4.1. Skolen udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. Skolen tilrettelægger vejledningen således, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Samtidig skal skolen ved tilrettelæggelse af vejledningen sikre, at eleven kan modtage vejledning i alle projektforløbets faser frem til afleveringen af besvarelsen.
4.2. Eleven vælger i samråd med sin(e) vejleder(e) område og faglig problemstilling for studieretningsprojektet. Området og de faglige problemstillinger skal - inden for såvel fagenes kernestof som supplerende stof - afgrænses på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, der sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.
4.3. Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. Opgaveformuleringen kan ikke direkte bygge på det stof, der er indgået i den enkelte elevs undervisning. Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i det eller de indgående fag eller har forbindelse hermed.
4.4. Opgaveformuleringen udfærdiges af elevens vejleder(e). Den skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene. Opgaveformuleringen skal:
– være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen
– gøre det muligt for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet
– være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet
– have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse
– tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven inden skriveperioden.