Eksamensorientering ved sommereksamen 2015 på Maribo Gymnasium

 Der afholdes eksamensorientering om sommereksamen 2015 for alle skolens klasser i begyndelsen af maj.

Offentliggørelse af eksamensplanen

13. maj: skriftlige prøver og prøver, der afholdes før den 29. maj

20. maj: hele eksamensplanen

Andre vigtige datoer

7. maj: frist for offentliggørelse af undervisningsbeskrivelser for eksamenshold på skolens hjemmeside

21. maj: første mulige prøvedag

16. juni: censormøder vedr. skriftlige prøver

24. juni: sidste mulige prøvedag

Den til enhver tid gældende prøveplan fremgår af Ludus, hvor eksaminanderne er ansvarlige for løbende at holde sig ajour, fordi der erfaringsmæssigt sker justeringer efter eksamensplanens offentliggørelse.

Antal prøver

En studentereksamen omfatter:

-          mindst 9 prøver, herunder studieretningsprojektet (elever med 5 A-niveaufag skal aflægge 10 prøver)

-          der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse

-          den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver

-          Undervisningsministeriet forestår udtræk af fag til prøverne; i fag på A-niveau, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.

Generelt gælder, at der kun aflægges prøve på det højeste niveau, som man har et givet fag i; pågældende prøve omfatter evt. underliggende niveauer.

Eksamenstilmelding

Skolens elever vil automatisk være tilmeldt afsluttende eksamener i fag, som de har fulgt i skoleåret, dog betinget af, at eleven af skolen er indstillet til prøve på normale vilkår. (Dette kræver bl.a. overholdelse af skolens studie- og ordensregler, herunder mødepligtsbestemmelser)

Elever, som er henvist til at skulle til eksamen på særlige vilkår, aflægger alle prøver i alle fag, som kan afsluttes med eksamen.

Sygdom eller udeblivelse fra eksamen

§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. 
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister."
(Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013)

Ved sygdom eller udeblivelse fra eksamen og årsprøver kræver Maribo Gymnasium fornødent dokumentation, typisk en lægeerklæring, som eksaminanden selv skal betale.

Ved udokumenteret udeblivelse fra eksamen og årsprøver nægtes eleven som udgangspunkt oprykning til næste klassetrin.

Anvendelse af hjælpemidler

§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, (...) medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.” (Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013)

Eksamensbekendtgørelsen har som hovedregel, at alle hjælpemidler med undtagelse af utilsigtet kommunika-tion med omverdenen, herunder anvendelse af internettet, er tilladt ved prøverne (herunder forberedelsen). Adgang til internettet omfatter også adgang til online ordbøger. Forbuddet mod brug af internettet gælder ikke ved de skriftlige prøver med netadgang og ved prøver med 24 eller 48 timers forberedelse. Det er tilladt at downloade elektroniske ordbøger til brug i eksamensperioden. Disse desktopudgaver kan benyttes uden internetadgang.

Afvigelser fra hovedreglen fremgår af de enkelte fags læreplaner, fx er der forbud mod brug af automatiske oversættelsesprogrammer i nogle sprogfag. Tal med jeres lærere om, hvordan reglerne er i deres respektive fag.

Skolens lokale hovedregel er lig med ovenstående, dog med den tilføjelse, at eleverne selv har ansvar for alle medbragte hjælpemidler. Man må bruge pc’er og printere i forberedelsen, hvis I selv medbringer udstyret. Man må medbringe alle de tekster, udskrifter osv., som man mener at have brug for. Hjælpemidlerne må også medbringes i eksaminationslokalet. Tekniske problemer giver ikke forlænget prøvetid.

Retningslinjerne for skriftlige prøver fremgår af skolens folder til eleverne om Eksamen 2015.

Da skolens netværk vil være slået fra, er i det forberedelsen ikke muligt tilgå rum og mapper i Fronter og Ludus. Eksamensrelevant materiale i Fronter og Ludus skal derfor downloades/udskrives forud for eksamen.

Prøvestart

§ 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.”
(Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013)

Når en prøve er påbegyndt, skal der som udgangspunkt gives en karakter:

§ 11. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve.” (Karakterbekendtgørelsen af 20/03/2007)

Hvis du kommer for sent

§ 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. 
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.

Stk, 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt." (Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013)

Skolen henstiller til, at eksaminander møder senest 15 min. før prøvestart.

Særlige prøvevilkår

§ 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau." (Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013)

Snyd ved eksamen

§ 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. (…)

Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. § 6, stk. 3 og 4, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Stk. 4 . Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen. (…)

Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.” (Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013)

Klage over eksamen

§ 47. Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver…

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

§ 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til styrelsen, hvis opgaven ved prøven er stillet af styrelsen.

§ 49. Institutionen afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal institutionen underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

§ 50. Skal sagen fremmes, jf. § 49, forelægger institutionen straks klagen for bedømmerne med anmodning om en faglig udtalelse fra hver inden for en nærmere angivet frist på normalt 2 uger. Institutionen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Institutionen forelægger bedømmernes udtalelser for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.

§ 51. På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer institutionen sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på

1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,

2) tilbud om ny prøve (omprøve), eller

3) at klageren ikke får medhold i klagen. (…)
§ 53. (...)

Stk 5. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter.” (Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013)

Bekendtgørelser

Eksamensorienteringen bygger på:

-          Eksamensbekendtgørelsen af 03/07/2013

-          Karakterskalabekendtgørelsen af 20/03/2007

-          Stx-bekendtgørelserne af 26/06/2013

De kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler-for-gymnasiale-uddannelser

 

/MLB den 1. maj 2015

Nyt

Danmarks bedste lærer på MG

Galla på Maribo Gymnasium

SINDs støtte til psykisk syge

"Mig & min SMARTE telefon"

Seje sciencepiger scorer bronze


>> Se nyhedsarkiv